Všeobecné obchodní podmínky

webového portálu České nemovitosti

PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu České nemovitosti umístěného na webovém rozhraní www.ceskenemovitosti.cz (dále také jen „České nemovitosti“) provozovaném společností České nemovitosti, s.r.o., se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČ: 60931485, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5811, která je právnickou osobou se sídlem na území České republiky.

Poskytovatel je plátcem DPH.

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním služeb umístěných na webovém rozhraní www.ceskenemovitosti.cz a poskytovaných společností České nemovitosti, s.r.o.

I. Definice pojmů

Následující pojmy a zkratky označené s velkým počátečním písmenem mají význam v dále uvedených definicích:

Poskytovatel“: společnost České nemovitosti, s.r.o., se sídlem
Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČ: 60931485, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5811. Společnost České nemovitosti, s.r.o. je provozovatelem webového rozhraní www.ceskenemovitosti.cz;

Portál“ představuje webové rozhraní Poskytovatele www.ceskenemovitosti.cz;

Systém Poskytovatele“ představuje internetový systém Poskytovatele umístěný na webovém portálu www.ceskenemovitosti.cz umožňující uživatelům využívat inzerci a další služby;

Uživatel“ je fyzická osoba starší 16 let, která je plně způsobilá k právním úkonům užívající webové stránky České nemovitosti nebo osoba mladší 16 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami;

Registrovaný uživatel“ je fyzická osoba starší 16 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, a která úspěšně dokončí klientskou registraci na webovém Portálu České nemovitosti; 

Uživatelský účet“: představuje účet zřízený po zaregistrování uživatele na webovém Portálu České nemovitosti;

Realitní zprostředkovatel“: je právnická nebo fyzická osoba, která podniká v realitním zprostředkování nebo fyzická osoba, která je v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru s takovou osobou, případně jedná v jejím zájmu;

Služby“ představují produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na Portálu. Službami se rozumí mimo jiné též zobrazení inzerce na Portálu, umožnění komunikace s dalšími Uživateli Portálu a reklamní služby.

Nemovitost“: je pozemek, stavba, bytová jednotka, nebytový prostor, prostor sloužící podnikání, nebo členský podíl v družstvu;

Obsah“ je jakýkoliv obsah, který Uživatel umístí na Portál, zejména obsah ve formě videa, fotografie, obrázku nebo textu;

VOP“: se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele a webového Portálu České nemovitosti, platné a účinné ode dne 28.10.2018. Uživatel tímto bere na vědomí a potvrzuje, že se před prvním použitím služeb dostupných na Portálu řádně seznámil s aktuálním zněním VOP, tyto akceptuje a zavazuje se je dodržovat;

Odměna“: Odměnou se rozumí úplata náležející Poskytovateli za poskytnutí Služeb; výše Odměny bude stanovena dle těchto VOP / ceníku zveřejněného na Portálu nebo v uživatelském přístupu.  K ceně Služeb bude připočtena DPH v aktuální výši.


II. Úvodní a obecná ustanovení


2.1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele, která vznikají při užívání Služeb Poskytovatele a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování Služeb na Portálu uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem. 

2.2 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve smlouvě o poskytování Služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování Služeb mají přednost před ustanoveními VOP.

2.3 Poskytovatel neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost údajů a informací obsažených v Obsahu Uživatele a/nebo nabídkách a/nebo poptávkách zadaných ze strany Uživatele a zveřejněných Poskytovatelem.

2.4 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při užívání Služeb Poskytovatele. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s užíváním Portálu a Služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.5 Registrovaným uživatelem webového portálu České nemovitosti se může stát jakákoliv plně svéprávná osoba starší 16 let. 

2.6 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem lze uzavřít v českém jazyce.

2.7 Veškerá prezentace Nemovitostí umístěná ve webovém Portálu České nemovitosti je informativního charakteru a Uživatel není povinen uzavřít příslušnou smlouvu ohledně těchto položek Nemovitostí případně jiných Služeb. 

2.8 V případě, že bude mít jakákoli právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zájem o spolupráci s Poskytovatelem, případně bude mít zájem využívat webového portálu České nemovitosti, může se obrátit na Poskytovatele pomocí e-mailové zprávy nebo kontaktního formuláře umístěného na Portálu a dohodnout případné individuální podmínky spolupráce. Tyto VOP se na právnické osoby a podnikající fyzické osoby nevztahují.

2.9 Poskytovatel poskytuje bezúplatné Služby a placené Služby. Uživatel bude o ceně Služby a výši Odměny Poskytovatele informován na Portálu České nemovitosti před objednáním konkrétní Služby ze strany Uživatele. Placené Služby v souladu s těmito VOP jsou poskytovány na základě objednávky Uživatele a úhrady faktury vystavené Poskytovatelem. Veškeré placené Služby jsou aktivní až po zaplacení, tj. připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele. 

2.10 Smlouvu o poskytování Služeb lze prostřednictvím Portálu uzavřít pouze elektronicky a cenu za užívání Služeb lze zaplatit pouze bezhotovostně, a to způsoby uvedenými na Portálu (skrze internetové bankovnictví nebo platební kartou prostřednictvím internetové platební brány). Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky Služeb (akceptací) jež je Poskytovatelem zasláno Uživateli elektronickou poštou a/nebo faktickým užíváním Portálu a/nebo založením Uživatelského účtu. 

III. Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace Uživatele provedené na Portálu může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel využívat Služeb Poskytovatele (dále jen „Uživatelský účet“).

3.2 Při registraci na Portálu a při využívání Služeb Poskytovatele je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.3 Před dokončením registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

3.4 V případě Služeb, které jsou dostupné pouze osobám odlišným od Realitního zprostředkovatele, je Uživatel před dokončením registrace povinen prohlásit, že není Realitním zprostředkovatelem. 

3.5 Oznámení o úspěšné registraci na portálu České nemovitosti bude Uživateli oznámeno ve formě e-mailové zprávy. Poskytovatel nezaručuje a neodpovídá za doručení e-mailové zprávy. Server, na kterém se e-mailová schránka Uživatele nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

3.6 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

3.7 Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.8 Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než 5 (pět) let nevyužívá (nepřihlásí se ke svému Uživatelskému účtu), či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP.

3.9 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.10 Okamžikem dokončení registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito VOP. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.

IV. Licence 

4.1 Zveřejněním Obsahu na Portálu Uživatel udílí Poskytovateli bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému Obsahu pro účely propagace Služeb a Portálu, zejm. pro použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností Poskytovatele, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl). Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že je držitelem veškerých práv ke vloženému Obsahu. 

4.2 Pokud Obsah zachycuje podobu Uživatele a/nebo podobu třetích osob, Uživatel uděluje Poskytovateli výslovný souhlas s rozšiřováním jeho podoby v rámci výše uvedené licence a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.

4.3 Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout oprávnění k Obsahu vkládanému na Portál dle těchto VOP, a že poskytnutím takového oprávnění Uživatelem ani jeho využitím ze strany Poskytovatele nedojde k porušení jakýchkoli, zejména autorských či osobnostních, práv třetích osob.

4.4 Poskytovatel není povinen předmět licence jakkoli užívat a je oprávněn předmět licence kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z Portálu provozovaného Poskytovatelem.

4.5 Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku ve formě loga České nemovitosti do videa a do fotografií přikládaných k inzerátu vloženého Uživatelem na Portál. 

V. Užívání Služeb

5.1 Pro užívání Služeb je nezbytné provedení registrace Uživatele. I v případě, že kterákoli Služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání Služby těmito VOP. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito VOP seznámit a vyslovuje s těmito VOP souhlas zahájením užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito VOP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

5.2 Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem není uzavírána písemně; tvoří ji tyto VOP, ceník Služeb, registrační formulář, popřípadě objednávka Uživatele placených/bezúplatných Služeb. 

5.3 Poskytovatel poskytuje prostřednictvím Portálu placené a/nebo bezúplatné Služby. Poskytovateli vzniká vůči Uživateli nárok na Odměnu za Služby v souladu s ceníkem Služeb uveřejněným na Portálu a v souladu s těmito VOP.

5.4 Odměna Poskytovatele za Služby je stanovena v závislosti na délce období užívání placených Služeb. Konečná cena za Služby včetně všech daní a poplatků je uvedena na Portálu. Cena je paušální a hradí se nezávisle na tom, zda placenou Službu Uživatel skutečně využívá. Po vypršení období, pro které byla provedena úhrada ceny Služby, bude na tuto skutečnost Uživatel upozorněn. Pro prodloužení poskytování placených Služeb je nutné provést další jednorázovou platbu.

5.5 Poskytovatel je oprávněn jednostranně stanovit případně zvýšit cenu za poskytování Služeb. V případě, že dojde ze strany Poskytovatele ke změně bezúplatného poskytování Služeb na placené poskytování Služeb, je Uživatel povinen uhradit Poskytovatelem stanovenou cenu za Služby, případně přestat využívat Služby. Poskytovatel je v případě, že Uživatel neuhradí cenu za Služby, oprávněn zastavit poskytování Služeb a smazat Uživatelem zadaný obsah z Portálu.

5.6 Uživatel je povinen uhradit Odměnu Poskytovatele za Služby ještě před zveřejněním Obsahu zadaného Uživatelem na Portálu v souladu s pokyny umístěnými na Portálu. Neuhradí-li Uživatel Odměnu Poskytovateli řádně a včas, není Poskytovatel povinen poskytnout Služby. 

5.7 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zveřejnění Inzerce nebo jiného Obsahu na Portálu. Daňový doklad zašle Poskytovatel v elektronické podobě na elektronickou adresu Uživatele a bude též dostupný v Uživatelském účtu.

5.8 Poskytovatel po úhradě ceny za užívání Služeb / v případě bezúplatného užívání Služeb po zadání Obsahu Uživatelem na Portál, potvrdí úspěšné zadání Obsahu na Portál elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. 

5.9 V případech, kdy Realitní zprostředkovatel bude neoprávněně využívat Služby určené pro osoby, které nejsou Realitními zprostředkovateli, je Poskytovatel oprávněn bez přechozího upozornění smazat veškerý Obsah uveřejněný takovým Realitním zprostředkovatelem na Portálu i jeho Uživatelský účet a Realitní zprostředkovatel nemá v uvedeném případě nárok na vrácení Odměny uhrazené Poskytovateli.

5.10 Uživatel, který uzavřel smlouvu s jiným Uživatelem je u konkrétního Uživatele oprávněn vložit subjektivní hodnocení Uživatele ve vztahu k uzavřené smlouvě.

5.11 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit Inzerci či jiný Obsah vkládaný na Portál Uživatelem či Inzerci či jiný Obsah vkládaný na Portál Uživatelem smazat i bez důvodu, zejména však, pokud:

(a) je v rozporu s právním řádem České republiky,

(b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek,

(c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům Poskytovatele,

(d) porušuje práva duševního vlastnictví jiných osob (autorská práva, práva s autorským právem související, práva průmyslového vlastnictví apod.),

(e) v případech, kdy Realitní zprostředkovatel bude neoprávněně využívat Služby určené pro osoby, které nejsou Realitními zprostředkovateli

(f) má jinou vadu, pro kterou nemůže být zveřejněn.

VI. Inzerce

6.1 Portál České nemovitosti slouží mimo jiné k uveřejnění nabídky a poptávky pomocí inzerce Nemovitostí. Využívání Služeb umožňuje Uživatelům vkládat na Portál textové, obrazové a audiovizuální informace, tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Inzercí se rozumí nabídka nebo poptávka koupě, prodeje, pronájmu, krátkodobého pronájmu, výměny, dražby Nemovitosti a/nebo nabídka nebo poptávka dalších služeb a movitých věcí, která je součástí objednávky Služeb a která je určena ke zveřejnění na Portálu (dále jen „Inzerce“).

6.2 Uživatel v rámci zadávání Inzerce zadává popis a dokumentaci Nemovitosti prostřednictvím formuláře na Portálu, v němž je povinen uvést minimálně všechny údaje, které jsou v rámci zadávání Inzerce označené jako povinné. Uživatel se zavazuje zveřejňovat v rámci Inzerce pouze pravdivé údaje. Dále se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Uživatel.

6.3 Poskytovatel zveřejní Inzerci Uživatele po dobu určenou Uživatelem v uživatelském rozhraní, nejdéle však na dobu 12 měsíců, pokud není v rámci konkrétní Služby uvedeno jinak. Uživatel je oprávněn zveřejněnou Inzerci změnit nebo odstranit v uživatelském rozhraní s tím, že v případě odstranění Inzerce po uhrazení Odměny, nemá Uživatel nárok na vrácení Odměny

6.4 Poskytovatel není povinen archivovat neaktuální Inzerci na Portálu.

6.5 Inzerce zveřejňovaná Uživatelem na Portálu je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Portálu www.ceskenemovitosti.cz, jakož i jiných určených internetových serverů Poskytovatele či jeho smluvních partnerů.


VII. Práva a povinnosti Uživatele

7.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že užíváním Služeb webového portálu České nemovitosti Poskytovatele:

(i) vstupuje do smluvního vztahu s Poskytovatelem, ze kterého vyplývají vzájemná práva a povinnosti,

(ii) vyjadřuje souhlas s těmito VOP, které se zavazuje dodržovat.

7.2 Uživatel je povinen:

(i) zaregistrovat se přes internetový formulář na www.ceskenemovitosti.cz, pokud chce využívat Služeb Poskytovatele, které tuto registraci vyžadují;

(ii) při registraci Uživatelského účtu nebo při přihlášení na webovém portálu České nemovitosti a při vyplňování údajů v rámci užívání Služeb na Portálu uvádět správné, přesné, pravdivé a úplné údaje;

(iii) uhradit Poskytovateli za poskytnuté placené Služby Odměnu;

(iv) zveřejňovat na Portálu obsah související s Nemovitostí pouze za předpokladu, že je oprávněnou osobou s Nemovitostí nakládat a/nebo zveřejňovat obsah s Nemovitostí související;

(v) být držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které vkládá na Portál. Pokud Uživatel není držitelem příslušné licence, je povinen zajistit souhlas autora se zpracováním;

(vi) pokud ještě nedovršil 16 let věku, neužívat Službu, u které je podmínkou dovršení 16 let věku;

(vii) nevkládat do inzertního textu reklamní odkazy na jiné inzeráty, obchodní sdělení, URL adresy vedoucí na jiné servery či jiné informace nesouvisející s povahou inzerátu.

7.3 V případě, že bude z důvodu porušení jakékoli povinnosti stanovené těmito VOP a právním řádem České republiky ze strany Uživatele vymáháno po Poskytovateli jakékoliv plnění třetí stranou, má Poskytovatel nárok následně vymáhat po Uživateli náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Uživatel se dále zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči Poskytovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Uživatelem.

7.4 Poskytovatel se zavazuje (a) poskytnout registrovanému Uživateli Uživatelský přístup k Portálu České nemovitosti, (b) za podmínek sjednaných v rámci Portálu a v těchto VOP zobrazovat na Portálu nabídku a/nebo poptávku Nemovitostí, případně jiný Obsah v rámci užívání Služeb.

7.5 Před závazným zadáním objednávky Inzerce a/nebo jiného Obsahu v rámci užívání Služeb je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Služeb vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu.

7.6 Přehled Uživatelem vloženého Obsahu v rámci užívání Služeb včetně jejich jednoznačné identifikace je pro Uživatele dostupný po přihlášení v Uživatelském účtu. Registrovaný uživatel může nabídku a/nebo poptávku Nemovitosti a/nebo jiný Obsah prostřednictvím Portálu upravit nebo zrušit.

7.8 Poskytovatel i Uživatel mohou smlouvu o poskytování Služeb na Portálu vypovědět i bez udání důvodů. Smlouva zaniká dnem, kdy byly vzájemné pohledávky Poskytovatele a Uživatele týkající se Služeb, zcela uspokojeny. Uživatel v případě výpovědi smlouvy o poskytování Služeb nemá nárok na vrácení uhrazené Odměny

VIII. Odpovědnost Poskytovatele

8.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za: 

(i) kvalitu, obsah a rozsah nabídky a/nebo poptávky Nemovitostí a/nebo jakéhokoli jiného Obsahu vkládaného na Portál Uživatelem;

(ii) nesprávnost, neúplnost, nepravdivost, nejasnost, zmatečnost, nebo zavádějící charakter údajů a informací obsažených v nabídce a/nebo poptávce Nemovitostí a/nebo jakémkoli jiném Obsahu vkládaném na Portál Uživatelem, z důvodů na straně Uživatele.

8.2 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že odpovědnost podle čl. VIII odst. 8.1 těchto VOP nese Uživatel, který Obsah na Portál Poskytovatele umístil.

8.3 Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost Portálu způsobenou nefunkčností sítě internet. Poskytovatel má právo omezit nebo zastavit dostupnost Portálu po dobu nezbytně nutnou k údržbě nebo úpravě webových stránek. Při omezení nebo zastavení dostupnosti Portálu na dobu delší než 10 hodin, které bude Poskytovatel v předstihu plánovat, je povinen informovat Uživatele Portálu prostřednictvím elektronické pošty.

8.4 Poskytovatel neodpovídá Uživateli ani třetím osobám za škodu, která vznikne z důvodu uvedení nesprávných, neúplných a zavádějících údajů a informací Uživatelem v rámci Uživatelského účtu, včetně zadání chybné, nesprávné nebo neaktuální e-mailové adresy. 

8.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel nesmí při využívání webového rozhraní Portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Portálu a užívat webové rozhraní Portálu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

8.6 Poskytovatel neodpovídá za to, že se nabídka a/nebo poptávka Nemovitostí a/nebo jiný Obsah zadaný Uživatelem na Portálu objeví v určité době po jeho zadání nebo v konkrétním pořadí na stránce nebo prostřednictvím výsledků vyhledávání. 

IX. Reklamace placených Služeb a řešení sporů

9.1 Poskytovatel není zadavatelem Inzerce a/nebo jiného Obsahu ze strany Uživatelů, a proto je Uživatel oprávněn u Poskytovatele reklamovat výlučně placené Služby poskytované ze strany Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dní ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak toto právo zanikne.

9.2 Poskytovatel se rovněž zprostí odpovědnosti v případě, že ve splnění povinností Poskytovatele z těchto obchodních podmínek zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, tzv. vyšší moc. Událostí vyšší moci se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí mimo jiné i výpadek v síti nebo nedostupnost Systému Poskytovatele.

9.3 Reklamace může Uživatel uplatnit pouze v případě, že postupoval v souladu s těmito VOP.

9.4 Reklamace online platby: Pokud při platbě za Služby online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů nedojde k zaplacení Služeb z důvodu zamítnutí transakce, Uživatel kontaktuje příslušnou banku.

9.5 Reklamaci daňových dokladů vystavených ze strany Poskytovatele je Uživatel povinen uplatnit nejpozději do 7 dnů po doručení takového daňového dokladu a to písemnou formou.

9.6 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

9.7 Uživatel má v případě jím nezaviněného vadného plnění placených Služeb nárok na zveřejnění bezchybného náhradního plnění nebo na slevu z ceny Služeb, ale pouze v  takovém rozsahu, ve  kterém byl poškozen účel Inzerce nebo jiného Obsahu. 

9.8 Toto právo je Uživatel povinen uplatnit u Poskytovatele písemně do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění Inzerce nebo jiného Obsahu, jinak zaniká. 

9.9 Reklamaci Služeb poskytnutých ze strany Poskytovatele může Uživatel uplatnit pomocí elektronického formuláře umístěného na Portálu nebo v písemné formě odesláním elektronické zprávy na adresu info@ceskenemovitosti.cz nebo odesláním poštou na adresu České nemovitosti, s.r.o., Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice.

9.10 Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické nebo administrativní náročnosti uplatněné reklamace. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Tato lhůta neběží, je-li vyřízení reklamace znemožněno z důvodů stojících na straně Uživatele. 

9.11 V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Doručování

10.1 Uživatel a Poskytovatel se dohodli na tom, že veškerá vzájemná právní jednání předpokládaná těmito VOP budou činit elektronicky, a to buď prostřednictvím Portálu České nemovitosti, anebo e-mailových zpráv. Za e-mailovou zprávu doručenou Poskytovateli se považuje elektronická zpráva doručená na adresu info@ceskenemovitosti.cz. Za e-mailovou zprávu doručenou Uživateli se považuje elektronická zpráva doručená na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl ve své registraci Uživatelského účtu. Dojde-li ke změně e-mailové doručovací adresy, je dotčená smluvní strana povinna to oznámit straně druhé bez zbytečného odkladu a uvést adresu novou.

XI. Odstoupení od smlouvy o poskytování Služeb

11.1 Uživatel má právo bez udání důvodu písemně od smlouvy o poskytování Služeb odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. 

11.2 Od smlouvy o poskytování Služeb však Uživatel odstoupit nemůže, byl-li závazek ze smlouvy Poskytovatelem splněn ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, výslovně souhlasí s plněním smlouvy uzavřené s Poskytovatelem a se zveřejněním Inzerce a/nebo jiného Obsahu před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, Uživatel tedy ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy. 

11.3 Pro případ, že Uživatel od smlouvy v souladu s tímto článkem odstoupí, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu všechny platby, které od Uživatele obdržel (pro vrácení plateb použije stejný platební prostředek, který použil pro provedení transakce Uživatel, pokud ten výslovně neurčil jinak). V případě, že Uživatel před odstoupením využil částečně Služby, je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých Služeb do okamžiku, kdy odstoupení od smlouvy Poskytovateli doručil.

XII. Ochrana osobních údajů

12.1 Svou informační povinnost vůči Uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Uživatele pro účely plnění smlouvy o poskytování Služeb, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na tomto odkazu.

XIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Uživatele. Svou informační povinnost vůči Uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je Služby na Portálu možné poskytnout a závazky Poskytovatele ze smlouvy o poskytování Služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Poskytovatel zveřejňuje tyto VOP na webovém portálu České nemovitosti a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie, elektronická verze ve formátu pdf nebo scan těchto VOP, pokud nebude prokázáno jinak.

14. 3 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná zveřejněním úplného znění VOP na webovém portálu Poskytovatele. Změna VOP, která dopadá na již uzavřenou smlouvu, bude mít právní účinky jen tehdy, vysloví-li s ní Uživatel souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou VOP nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VOP. Pokud Uživatel se změnami VOP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VOP a je oprávněn vypovědět smlouvu do 14 kalendářních dnů poté, co se o změně VOP dozvěděl. Výpovědní doba činí 14 kalendářních dnů.

14. 4 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které nejsou blíže upraveny v těchto VOP, se řídí obecně závazným právním řádem České Republiky.

14. 5 Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování Služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

14. 6 Poskytovatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti podle těchto VOP na třetí osobu. Uživatel není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti podle těchto VOP bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

14. 7 Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se nevztahují na Uživatele, kteří využívají služeb Poskytovatele jako podnikatelé. Uvede-li Uživatel v rámci registrace na Portálu své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na něj neaplikují ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele. 

14. 8 Poskytovatel a Uživatel se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se těchto VOP budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České Republiky.

14. 9 Jednotlivé ustanovení těchto VOP jsou vymahatelné nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení VOP, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto VOP zřejmé, že dané ustanovení VOP nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení VOP.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.10.2018.

Tato webová stránka používá cookies

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.
Více informací

Ok