Zásady ochrany osobních údajů

Společnost České nemovitosti, s.r.o., se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČ: 60931485, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5811, (dále „České nemovitosti“ nebo „Správce“), kontaktní údaje email: info@ceskenemovitosti.cz, provozovatel webové stránky www.ceskenemovitosti.cz, vydává tyto zásady ochrany osobních údajů, (dále „Zásady“), na základě čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů").

Cílem Zásad je zejména informovat, jaké osobní údaje Správce zpracovává o fyzických osobách při poskytování svých služeb, při návštěvách internetových stránek České nemovitosti a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o právech osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

I. SPRÁVCE, ZPRACOVATELÉ, SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem osobních údajů subjektů osobních údajů je společnost České nemovitosti, s.r.o., se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČ: 60931485, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5811.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- poskytovatel programátorských služeb – Webový servis Company s.r.o.,

- poskytovatel webhostingu – Váš Hosting s.r.o.,

- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

3. Správce zpracovává osobní údaje těchto subjektů osobních údajů:

a) návštěvníků webových stránek dostupných na www.ceskenemovitosti.cz (dále jen „Portál“),

b) registrovaných uživatelů Portálu - při registraci uživatele na Portálu jsou vyžadovány osobní údaje uživatelů, které jsou nutné pro užívání Portálu a služeb Správce,

c) subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

(dále jen „Uživatel“).

4. Zaškrtnutím položky seznámení se se Zásadami ochrany osobních údajů a odesláním registračního formuláře uděluje Uživatel svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR. Zároveň souhlasí s vytvořením uživatelského účtu, pomocí kterého může užívat služby Správce, případně účet zrušit. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních souhlasu údajů v rozsahu, v jakém jej Správce požaduje při registraci, je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí služeb, bez níž není možné služby objektivně poskytnout.

II. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, která je identifikovaná nebo identifikovatelná v souvislosti s podnikatelskou činností a poskytováním služeb Správcem.  Údaje získává Správce přímo od Uživatele nebo v rámci plnění smluvního vztahu s Uživatelem.  Může se jednat o následující kategorie osobních údajů:

a) Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje: jméno a příjmení, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa;

b) Kontaktní údaje: kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, adresy na sociální sítě;

c) Údaje o využívaných službách: druh a specifikace poskytované služby, objem poskytnutých služeb a jejich cena, zákaznický segment, způsob úhrady, platební údaje;

d) Údaje z komunikace s Uživateli: tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi Správcem a Uživatelem. Jedná se o zápisy osobní komunikace s Uživatelem při přímém kontaktu, písemnou a elektronickou komunikaci a záznamy telefonických hovorů, chatové a další obdobné komunikace aj.;

e) Údaje zpracované na základě souhlasu Uživatele: zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností Správce či na ochranu jeho oprávněných zájmů. Umožňuje však zlepšovat služby a vyhovět zájmu a potřebám Uživatelů. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

- údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely),

- údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány rovněž na základě souhlasu),

- kontaktní údaje v případě, že se nejedná o Uživatele Portálu (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením),

- záznamy o chování na Portálu, získané z cookies v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu Portálu, internetovou reklamu a při udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro daný účel).

Upozornění ohledně rozpoznávání programu ad block

Na svých webových stránkách užívá Správce JavaScript, aby rozpoznal, zda daný Uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu webových stránek provozovaných naší společnosti a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.).

Pokud Správce zjistí, že Uživatel užívá program pro blokování reklamy, může Uživatele vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upraví.

Uživatel si samozřejmě skript pro detekci programu ad block může vypnout. V takovém případě si však Správce vyhrazuje právo omezit Uživateli přístup k obsahu Portálu až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block.

III. ÚČELY A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, případně jiného závazku a poskytování služeb, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Správce souhlas Uživatele. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Přehled základních účelů (plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, oprávněný zájem):

- poskytování služeb (plnění smlouvy)

- provozování Portálu (plnění smlouvy)

- vyúčtování za služby (plnění smlouvy)

- plnění zákonných daňových a účetních povinností (plnění zákonných povinností)

- účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro splnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

- vyhodnocování chování Uživatele při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování Správce o podmínkách uzavírání dalších smluv s Uživatelem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem)

- vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

- nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)

- procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

- zajištění důkazů k uplatnění práv Správce (oprávněný zájem)

- evidence dlužníků (oprávněný zájem)

- evidence zneužívání Portálu (oprávněný zájem)

- obchodní sdělení Správce (oprávněný zájem)

Osobní údaje pro uvedené činnosti jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

U Uživatelů se splněnými závazky je Správce oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se Správcem po dobu 3 let ode dne ukončení platnosti poslední smlouvy.

V případě uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy je Správce oprávněn osobní údaje zpracovávat po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Pokud jednání mezi Správcem a potenciálním Uživatelem nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Správce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od skončení jednání.

Faktury, vystavené Správcem, jsou archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení [§ 35 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH].

Zákaznické smlouvy jsou pro doložení právního titulu pro fakturaci archivovány po dobu 10 let ode dne ukončení jejich platnosti.

Obchodní sdělení může Správce zasílat Uživateli na základě oprávněného zájmu Správce, do doby, než vysloví svůj nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Správce je oprávněn užívat osobní údaje Uživatele v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Uživateli poskytl. V zaslaných obchodních sděleních je uveden rovněž kontakt pro odmítnutí jejich zasílání.

2. Zpracovávání údajů se souhlasem Uživatelů pro marketingové a obchodní účely

Správce zpracovává se souhlasem Uživatele jeho osobní údaje pro marketingové a obchodní účely.

S tímto souhlasem zpracovává Správce osobní údaje především pro vytvoření vhodné nabídky svých produktů a služeb nebo produktů a služeb třetích stran a v souvislosti s oslovením Uživatele, a to telefonicky, písemně (včetně příloh k vyúčtování), prostřednictvím prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a Uživatel jej může kdykoli odvolat.

Pro marketingové a obchodní účely mohou být zpracovány veškeré kategorie údajů a to s ohledem na rozsah poskytnutého souhlasu. Aktuální text souhlasu se zasíláním obchodních sdělení naleznete zde: https://www.ceskenemovitosti.cz/souhlas-se-zasilanim-obchodnich-sdeleni.

Pokud Uživatel svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s těmito Zásadami.

3. Zpracovávání údajů subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Správce s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Správce. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek Správce, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Správce v případě, že má Uživatel cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Správcem

V případě, že má Uživatel ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm Správce záznamy chování z cookies umístěných na Portálu provozovaném Správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu Portálu a pro účely internetové reklamy Správce.

IV. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI SPRÁVCI

Správce je v souladu s udělenými souhlasy se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu v těchto případech oprávněn k předání vymezených osobních údajů dalším správcům, a to společnostem:

- Google, Inc.

- Webový servis Company s.r.o.

- Váš hosting s.r.o.

V. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce při své činnosti využívá služby jiných specializovaných subjektů. V případě, že je nezbytné, aby tito dodavatelé zpracovávali osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci stanovených mezí definovaných Správcem. Každý zpracovatel je zavázán povinností k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky a v členských státech Evropské unie. Správce předává údaje za účelem činnosti advokátů, auditorů, správu IT systémů, reklamu nebo obchodního zastoupení. Správce v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje ve svých provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem.

2. Zpracování se provádí pomocí výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

3. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

4. Údaje, které od Uživatelů Správce shromažďuje, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

VII. INFORMACE O PRÁVECH UŽIVATELŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel, který je identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, má následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR). Uživatel je oprávněn Správce kdykoli vyzvat a Správce doloží, jaké osobní údaje Uživatele zpracovává a proč a poskytne další informace vztahující se k osobním údajům Uživatele.

2. Právo na opravu

Pokud dojde u Uživatele ke změně osobních údajů nebo Uživatel shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na výmaz

Uživatel má právo na výmaz svých osobních údajů (čl. 17 GDPR), pokud byly splněny zákonné podmínky, např. osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly.

4. Právo na omezení zpracování

Uživatel má do doby vyřízení svého podnětu právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

5. Oznamovací povinnost

Správce oznamuje veškerým příjemcům, jimž Správce osobní údaje zpřístupnil, veškeré opravy, výmazy, omezení s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí (čl. 19 GDPR). Uživatel má právo požadovat informaci o příjemcích těchto údajů.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Uživatel má právo získat osobní údaje (čl. 20 GDPR), jejichž zpracování se provádí automatizovaně, a které poskytl Správci v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě svého souhlasu, a právo předat je jinému správci.

Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat přímo Uživatelem určenému správci, pokud bude řádně určena osoba jednající za takového správce a bude takové předání autorizovat.

Údaje budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud by se výkon práva na přenositelnost osobních údajů mohl nepříznivě dotknout práv a svobod třetích osob, není možné žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Uživatele, Správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je třeba učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, na info@ceskenemovitosti.cz.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na info@ceskenemovitosti.cz.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče na počítači Uživatele.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Uživatel má právo nebýt předmětem rozhodnutí, založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo (čl. 22 GDPR).

Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Služby Portálu pro registrované Uživatele nejsou určeny pro nezletilé osoby do 18 let. Služby Portálu osobám mladším 18 let Správce neumožňuje. Rovněž je zakázáno vkládat jakékoli osobní údaje osob mladších 18 let včetně fotografií. 

Současně se zaškrtnutím položky seznámení se se Zásadami ochrany osobních údajů prohlašujete, že je Vám nejméně 18 let. Případným nepravdivým prohlášením o tom, zda je Vám nejméně 18 let se vystavujete odpovědnosti za škodu, která by v důsledku toho mohla vzniknout.

IX. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoliv změny, které může Správce v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na Portálu a bude-li to vhodné a možné, upozorní Správce Uživatele na tuto změnu rovněž e-mailem. Práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez výslovného souhlasu Uživatele Správce neomezí.

X. DOTAZY A INFORMACE

Odpovědi na případně další dotazy o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů, vysvětlení a aktuální informace z této oblasti může subjekt údajů získat na webových stránkách Správce www.ceskenemovitosti.cz nebo prostřednictvím e-mailu na info@ceskenemovitosti.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2023.

Pomůžete nám s webem?

Abychom mohli náš web vylepšovat, používáme soubory cookie. Jsou to drobné textové informace, které jsou nám nápomocné při vyhodnocování a vylepšování webu, zapamatování nastavení a sledování preference uživatelů nebo cílení relevantní reklamy.
Povolit pouze nezbytné
Povolit vše