Všeobecné obchodní podmínky

webového portálu České nemovitosti

PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím webového portálu České nemovitosti dostupného na www.ceskenemovitosti.cz (dále také jen „České nemovitosti“) provozovaném společností České nemovitosti, s.r.o., se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO: 609 31 485, e-mailová adresa: info@ceskenemovitosti.cz, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C, 5811, která je právnickou osobou se sídlem na území České republiky.

Poskytovatel je plátcem DPH.

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním služeb dostupných na webovém rozhraní www.ceskenemovitosti.cz a poskytovaných společností České nemovitosti, s.r.o.

Tyto VOP, není-li výslovně dále uvedeno jinak, jsou rozděleny na dvě nezávislé části, kdy Část A. upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností České nemovitosti, s.r.o. a spotřebiteli a Část B. upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností České nemovitosti, s.r.o. a podnikateli. 

Část A. VOP pro spotřebitele

I. Definice pojmů

Následující pojmy a zkratky označené s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v definicích:

Poskytovatel“ společnost České nemovitosti, s.r.o., se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO: 609 31 485, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 5811. Společnost České nemovitosti, s.r.o. je provozovatelem Portálu;

Portál“ představuje webový portál Poskytovatele dostupný na www.ceskenemovitosti.cz;

Systém Poskytovatele“ představuje internetový systém Poskytovatele umístěný na Portálu umožňující Uživatelům využívat Služby;

Uživatel“ je Soukromý uživatel nebo Subjekt užívající Portál;

Soukromý uživatel“ je fyzická osoba spotřebitel užívající Portál starší 18 let, která je plně svéprávná;

Spotřebitel“ je každý Uživatel, který využívá Služby za jiným účelem, než je podnikání;

„Subjekt“ je podnikatel právnická osoba nebo podnikatel fyzická osoba, podnikající na území České republiky užívající Portál. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele; 

Registrovaný uživatel“ je Uživatel, který úspěšně dokončí registraci na Portálu;

Uživatelský účet“ představuje uživatelské rozhraní Registrovaného uživatele na Portálu, jehož pomocí může využívat Služby;

Služby“ představují veškeré plnění poskytované Poskytovatelem Uživatelům prostřednictvím Portálu, zejm. produkty, užívání aplikací dostupných na Portálu, Inzerci na Portálu, komunikaci s dalšími Uživateli Portálu a reklamní služby;

„Inzerce“ představuje Službu ve formě zveřejnění nabídky nebo poptávky po koupi, prodeji, pronájmu, podnájmu, výměně nebo dražbě Nemovitosti a/nebo nabídky nebo poptávky po dalších službách a movitých věcech poskytovaných Uživateli, které Portál umožňuje nabízet nebo poptávat;

Nemovitost“ je pozemek, stavba, bytová jednotka, nebytový prostor, prostor sloužící podnikání, nebo členský podíl v družstvu;

Obsah“ je jakýkoliv obsah, který Uživatel umístí na Portál, zejména obsah ve formě videa, fotografie, obrázku nebo textu, ale také obsah jednotlivých nabídek a poptávek zadaných v rámci Inzerce;

VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele pro užívání Služeb Portálu;

Odměna“ Odměnou se rozumí úplata náležející Poskytovateli za poskytnutí placených Služeb; výše Odměny bude stanovena dle těchto VOP / ceníku zveřejněného na Portálu.  K úplatě za placené Služby bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění, ceník již obsahuje ceny včetně DPH;

Magazín“ je služba na Portálu, kde se nachází články, videa a další tematicky uspořádané informace, která je dostupná na Portálu a přístupná pro Uživatele;

Digitální služba“ je služba, která umožňuje Uživateli vytvářet, zpracovávat nebo uchovávat data v digitální podobě nebo k nim mít přístup, nebo služba, která umožňuje sdílení dat v digitální podobě nahraných nebo vytvořených Uživatelem či jinými Uživateli této služby nebo jakoukoli jinou interakci s těmito daty;

Digitální obsah“ Digitálním obsahem se rozumí data, která jsou vytvořena a poskytována v digitální podobě.

II. Úvodní a obecná ustanovení

2.1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Soukromého uživatele, která vznikají při užívání Služeb Poskytovatele a jsou ne­díl­nou sou­čás­tí smlou­vy o poskytování Služeb na Por­tá­lu uza­vře­né mezi Poskytovatelem a Soukromým uživatelem.

2.2 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat samostatně ve smlouvě o poskytování Služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování Služeb mají přednost před ustanoveními VOP.

2.3 Poskytovatel neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost údajů a informací obsažených v Obsahu zadaném ze strany Uživatelů a zveřejněných Poskytovatelem.

2.4 Soukromý uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při užívání Služeb Poskytovatele. Náklady vzniklé Soukromému uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s užíváním Portálu a Služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Soukromý uživatel, přičemž tyto náklady nejsou nijak ovlivněny Poskytovatelem.

2.5 Registrovaným uživatelem Portálu se může stát jakákoliv plně svéprávná osoba starší 18 let.

2.6 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Soukromým uživatelem a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Soukromým uživatelem lze uzavřít v českém jazyce.

2.7 Veškerá Inzerce umístěná na Portálu je informativního charakteru a Soukromý uživatel není povinen akceptovat ofertu zveřejněnou v rámci Inzerce a uzavřít tak příslušnou smlouvu k předmětu Inzerce.

2.8 Smlouvu o poskytování Služeb lze prostřednictvím Portálu uzavřít pouze elektronicky a cenu za užívání Služeb lze zaplatit pouze bezhotovostně, a to způsoby uvedenými na Portálu (skrze internetové bankovnictví nebo platební kartou prostřednictvím internetové platební brány). Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Soukromým uživatelem vzniká doručením objednávky Služeb ze strany Soukromého uživatele Poskytovateli a/nebo založením Uživatelského účtu.

2.9 Smluvní vztah mezi Soukromým uživatelem a Poskytovatelem založený registrací Soukromého uživatele se uzavírá na dobu neurčitou a je možné ho vypovědět za podmínek stanovených těmito VOP. Dílčí smlouvy o poskytování Služeb uzavřené na základě jednotlivých dílčích objednávek Soukromého uživatele se uzavírají na dobu určitou, a to na dobu specifikovanou v objednávce.

2.10 Minimální technické požadavky, které musí být splněny, aby Soukromý uživatel mohl užívat Portál a Služby jsou dostupné na Portálu na tomto odkazu: https://www.ceskenemovitosti.cz/systemove-pozadavky  

III. Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace Soukromého uživatele provedené na Portálu může Soukromý uživatel přistupovat do svého Uživatelského účtu.

3.2 Při registraci je Uživatel povinen zvolit, zda se registruje jako spotřebitel (Soukromý uživatel) nebo osoba podnikající (Subjekt).

3.3 Při registraci na Portálu a při využívání Služeb Poskytovatele je Soukromý uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Pokud Uživatel využije Služby pro jiné než soukromé účely, aniž by se v rámci procesu registrace registroval jako osoba podnikající (Subjekt), jedná se o porušení podmínek užívání Portálu. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Soukromý uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Soukromým uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.4 Před dokončením registrace je Soukromý uživatel povinen seznámit se s VOP. Udělení souhlasu se zněním VOP je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání Služeb. Souhlas s VOP Soukromý uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři. Souhlasem s VOP Soukromý uživatel VOP akceptuje a zavazuje se je dodržovat.

3.5 Oznámení o úspěšné registraci na Portálu bude Soukromému uživateli oznámeno ve formě e-mailové zprávy. Poskytovatel nezaručuje a neodpovídá za doručení e-mailové zprávy. Server, na kterém se e-mailová schránka Soukromého uživatele nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

3.6 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Soukromý uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Soukromého uživatele.

3.7 Soukromý uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.8 Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Soukromý uživatel svůj Uživatelský účet déle než 5 (pět) let nevyužívá (nepřihlásí se ke svému Uživatelskému účtu), v případě, že Soukromý uživatel vypoví smlouvu s Poskytovatelem či v případě, kdy Soukromý uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo ze zákona.

3.9 Soukromý uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.10 Okamžikem dokončení registrace je založen smluvní vztah mezi Soukromým uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito VOP. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby a/nebo vzniku smluvního vztahu na základě dílčích objednávek Soukromého uživatele.

IV. Licence

4.1 Zveřejněním Obsahu na Portálu Soukromý uživatel uděluje Poskytovateli bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému Obsahu pro účely propagace Služeb a Portálu v rozsahu přiměřeném zamýšlenému účelu, zejm. pro použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností Poskytovatele, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celého Obsahu a / nebo Služby (a z ní odvozených děl). Soukromý uživatel prohlašuje, že je výhradním držitelem veškerých práv ke vloženému Obsahu a nese za něj plnou odpovědnost. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových autorských práv k Obsahu.

4.2 Poskytovatel je oprávněn poskytnout licenci zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak ve formě podlicence, tak tato práva ve prospěch třetí osoby postoupit, a to vše bez jakéhokoliv omezení, úplatně i bezúplatně.

4.3 Pokud Obsah zachycuje podobu Soukromého uživatele a/nebo podobu třetích osob, Soukromý uživatel uděluje Poskytovateli výslovný souhlas s rozšiřováním jeho podoby v rámci výše uvedené licence a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.

4.4 Soukromý uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout oprávnění k Obsahu vkládanému na Portál dle těchto VOP, a že poskytnutím takového oprávnění Soukromým uživatelem ani jeho využitím ze strany Poskytovatele nedojde k porušení jakýchkoli, zejména autorských či osobnostních, práv třetích osob. Soukromý uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči Poskytovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Soukromým uživatelem.

4.5 Poskytovatel není povinen předmět licence jakkoli užívat.

4.6 Soukromý uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s uvedením vodoznaku ve formě loga České nemovitosti do videa, fotografií a obrázků přikládaných k inzerátu vloženého Soukromým uživatelem na Portál.

V. Užívání Služeb

5.1 Pro užívání Služeb je nezbytné provedení registrace Soukromého uživatele. I v případě, že kterákoli Služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání Služby těmito VOP. Soukromý uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito VOP seznámit a vyslovuje s těmito VOP souhlas zahájením užívání Služeb. Pokud Soukromý uživatel s těmito VOP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

5.2 Smlouva mezi Soukromým uživatelem a Poskytovatelem je uzavírána za pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku a její obsah je zachycen ve VOP, ceníku placených Služeb, registračním formuláři, popřípadě objednávce Soukromého uživatele placených/bezúplatných Služeb a potvrzení o uzavřené smlouvě zaslané Poskytovatelem Soukromému uživateli před poskytováním Služeb.

5.3 Poskytovatel poskytuje prostřednictvím Portálu placené a/nebo bezúplatné Služby. Soukromý uživatel bude o ceně Služby a výši Odměny Poskytovatele informován na Portálu před objednáním konkrétní Služby ze strany Soukromého uživatele. Poskytovateli vzni­ká vůči Soukromému uživateli nárok na Odměnu za placené Služby v sou­la­du s ceníkem Služeb uveřejněném na Portálu a v souladu s těmito VOP. Placené Služby v souladu s těmito VOP jsou poskytovány na základě objednávky Soukromého uživatele a úhrady Odměny za placenou Službu Poskytovateli. Veškeré placené Služby jsou aktivní až po zaplacení, tj. připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

5.4 Odměna Poskytovatele za Služby je stanovena v závislosti na délce období užívání placených Služeb. Konečná Odměna za placené Služby včetně všech daní a poplatků je uvedena na Portálu. Odměna je paušální a hradí se nezávisle na tom, zda placenou Službu Soukromý uživatel skutečně využívá. Před vypršením období, pro které byla provedena úhrada Odměny za placenou Službu, bude na tuto skutečnost Soukromý uživatel upozorněn. Pro prodloužení poskytování placených Služeb je nutné provést další jednorázovou platbu.

5.5 Odesláním objednávky Služby stisknutím tlačítka „DOKONČIT OBJEDNÁVKU ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ na Portále Soukromý uživatel vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě.

5.6 Soukromý uživatel je povinen uhradit Odměnu Poskytovatele za placené Služby ještě před zveřejněním Obsahu zadaného Soukromým uživatelem na Portálu v souladu s pokyny umístěnými na Portálu. Neuhradí-li Soukromý uživatel Odměnu Poskytovateli řádně a včas, není Poskytovatel povinen poskytnout Služby. K úplatě za placené Služby bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

5.7 Poskytovatel po úhradě Odměny za užívání placených Služeb a v případě bezúplatných Služeb po zadání Obsahu Soukromým uživatelem na Portál, potvrdí úspěšné zadání Obsahu na Portál elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Soukromého uživatele uvedenou v Uživatelském účtu.

5.8 Bezplatné Služby jsou poskytovány ode dne úspěšné registrace Soukromého uživatele. K zahájení poskytování placených Služeb dojde bezprostředně po úhradě Odměny za užívání placených Služeb, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

5.9 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zveřejnění Inzerce nebo jiného Obsahu na Portálu. Daňový doklad zašle Poskytovatel v elektronické podobě na elektronickou adresu Soukromého uživatele a bude též dostupný v Uživatelském účtu.

5.10 Soukromý uživatel, který uzavřel smlouvu s jiným Uživatelem je u konkrétního Uživatele oprávněn vložit sub­jek­tiv­ní hodnocení Uživatele ve vztahu k uzavřené smlouvě.

5.11 Poskytovatel je oprávněn jednostranně stanovit případně zvýšit cenu za poskytování Služeb. V případě, že dojde ze strany Poskytovatele ke změně bezúplatného poskytování Služeb na placené poskytování Služeb, je Soukromý uživatel povinen uhradit Poskytovatelem stanovenou cenu za Služby, případně přestat využívat Služby. Změny cen budou Soukromému uživateli oznámeny nejméně s měsíčním časovým předstihem tak, aby Soukromý uživatel mohl v uvedené lhůtě smlouvu vypovědět. Změna cen, která dopadá na již uzavřenou smlouvu se Soukromému uživateli oznámí formou e-mailové zprávy a bude mít právní účinky i tehdy, nevysloví-li s ní Soukromý uživatel nesouhlas v souladu s následující větou. Pokud Soukromý uživatel se změnami ceníku nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny cen a je oprávněn vypovědět smlouvu do 14 kalendářních dnů poté, co se o změně cen dozvěděl, výpověď nabude účinnosti dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti změny cen. Soukromý uživatel je oprávněn v té samé lhůtě vypovědět smlouvu zrušením Uživatelského účtu s okamžitou účinností. Poskytovatel je v případě, že Soukromý uživatel neuhradí cenu za Služby, oprávněn zastavit poskytování Služeb a smazat Soukromým uživatelem zadaný obsah z Portálu.

5.12 Soukromý uživatel bere na vědomí, že obsah uveřejněný na Portálu v sekci Magazín nelze považovat za zavazující obsah nebo doporučení. Poskytovatel nenese odpovědnost za úplnost nebo pravdivost informací tam zveřejněných.

5.13 Poskytovatel je oprávněn upravovat a měnit funkcionalitu a obsah Služeb na Portálu zejména z následujících důvodů: přidání a/nebo vylepšení vlastností nebo funkcí, odstranění obsahu, dodržování zákonných požadavků a rozvoj Služeb.

5.14 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakýkoliv Obsah vkládaný na Portál Soukromým uživatelem či jakýkoliv Obsah vkládaný na Portál Soukromým uživatelem smazat, a to i při pouhém podezření na závadnost a/nebo protiprávnost obsahu, zejména však, pokud:

(a) je v rozporu s právním řádem České republiky,

(b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek,

(c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům Poskytovatele,

(d) po­ru­šu­je prá­va du­šev­ní­ho vlast­nic­tví ji­ných osob (au­tor­ská prá­va, prá­v  s au­tor­ským prá­vem sou­vi­se­jí­cí, prá­va prů­mys­lo­vé­ho vlast­nic­tví apod.),

(e) v případech, kdy Subjekt bude neoprávněně využívat Služby určené pro Soukromé uživatele,

(f) má jinou vadu, pro kterou nemůže být zveřejněn.

VI. Inzerce

6.1 Inzerce umožňuje Soukromým uživatelům vkládat na Portál textové, obrazové a audiovizuální informace ve formě poptávek či nabídek, tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

6.2 Soukromý uživatel v rámci zadávání Inzerce zadává popis a dokumentaci předmětu Inzerce pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře na Portálu, v němž je po­vi­nen uvést všechny údaje, které jsou v rámci zadávání Inzerce označené jako povinné. Soukromý uživatel se zavazuje zveřejňovat v rámci Inzerce pouze pravdivé a úplné údaje. Dále se zavazuje aktualizovat takto vložený Obsah v případě, že dojde ke změně jeho stavu a/nebo údajů v něm uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Soukromý uživatel.

6.3 Poskytovatel zveřejní Inzerci Soukromého uživatele po dobu určenou Soukromým uživatelem v Uživatelském účtu, nejdéle však na dobu 12 měsíců, pokud není v rámci konkrétní Služby uvedeno jinak. Soukromý uživatel je oprávněn zveřejněnou Inzerci změnit nebo odstranit v Uživatelském účtu, s tím, že v případě odstranění Inzerce po uhrazení Odměny, nemá Soukromý uživatel nárok na vrácení odpovídající části Odměny za nevyužité Služby.

6.4 Poskytovatel není povinen archivovat neaktuální Inzerci na Portálu.

6.5 Inzerce zveřejňovaná Soukromým uživatelem na Portálu je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Portálu, jakož i jiných určených internetových serverů Poskytovatele či jeho smluvních partnerů.

VII. Práva a povinnosti Soukromého uživatele

7.1 Soukromý uživatel bere na vědomí a souhlasí, že okamžikem registrace na Portálu:

(i) vstupuje do smluvního vztahu s Poskytovatelem, ze kterého vyplývají vzájemná práva a povinnosti,

(ii) vyjadřuje souhlas s těmito VOP, které se zavazuje dodržovat.

7.2 Soukromý uživatel je povinen:

(i) zaregistrovat se přes internetový formulář na Portálu, pokud má zájem využívat Služeb Poskytovatele, které tuto registraci vyžadují;

(ii) při registraci na Portálu a při vyplňování údajů v rámci užívání Služeb na Portálu uvádět správné, přesné, pravdivé a úplné údaje;

(iii) uhradit Poskytovateli za poskytnuté placené Služby Odměnu;

(iv) zveřejňovat na Portálu Obsah související s předmětem Inzerce pouze za předpokladu, že je oprávněnou osobou s předmětem Inzerce nakládat;

(v) být držitelem licence k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které vkládá na Portál. Pokud Soukromý uživatel není držitelem příslušné licence, je povinen zajistit souhlas autora se zpracováním;

(vi) nevkládat do inzertního textu reklamní odkazy na jiné inzeráty, obchodní sdělení, URL adresy vedoucí na jiné servery či jiné informace nesouvisející s povahou inzerátu.

7.3 V případě, že bude z důvodu porušení jakékoli povinnosti stanovené těmito VOP a právním řádem České republiky ze strany Soukromého uživatele vymáháno po Poskytovateli jakékoliv plnění třetí stranou, má Poskytovatel nárok následně vymáhat po Soukromém uživateli náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou. Soukromý uživatel se dále zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči Poskytovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Soukromým uživatelem.

7.4 Poskytovatel se zavazuje (a) poskytnout registrovanému Soukromému uživateli přístup k Uživatelskému účtu na Portálu, (b) za podmínek sjednaných v rámci smluvního vztahu poskytovat Služby.

7.5 Před závazným zadáním objednávky Služby je Soukromému uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Služby vložil, a to s ohledem na možnost Soukromého uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Soukromému uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Soukromého uživatele uvedenou v Uživatelském účtu.

7.6 Přehled Soukromým uživatelem vloženého Obsahu v rámci užívání Služeb, včetně jejich jednoznačné identifikace, je pro Soukromého uživatele dostupný po přihlášení do Uživatelského účtu. Registrovaný uživatel může nabídku a/nebo poptávku Nemovitosti a/nebo jiný Obsah prostřednictvím Portálu upravit nebo zrušit.

7.7 Poskytovatel i Soukromý uživatel mohou smlouvu o poskytování Služeb na Portálu vypovědět i bez udání důvodů. V takovém případě smlouva zaniká uplynutím 30 kalendářních dnů od doručení výpovědi, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Poskytovatel a Soukromý uživatel jsou povinni i po ukončení smluvního vztahu vypořádat vzájemné pohledávky. Soukromý uživatel v případě výpovědi smlouvy o poskytování Služeb nemá nárok na vrácení odpovídající části uhrazené Odměny za nevyužité Služby. Soukromý uživatel je oprávněn ukončit smlouvu o poskytování Služeb též zrušením  Uživatelského účtu, Soukromý uživatel vyjadřuje zrušením Uživatelského účtu souhlas s tím, že může okamžitě přijít o přístup ke Službám a funkcím Portálu bez náhrady, přičemž nemá nárok na vrácení odpovídající části uhrazené Odměny za nevyužité Služby a je povinen vypořádat veškeré závazky vůči Poskytovateli do 14 dnů od ukončení smlouvy o poskytování Služeb.

7.8 Jakékoliv vrácení platby, již Poskytovatel dluží Soukromému uživateli v důsledku slevy či ukončení smlouvy, se provede bez zbytečného odkladu a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy byl Poskytovatel informován o rozhodnutí Soukromého uživatele uplatnit svůj nárok na snížení ceny nebo právu ukončit smlouvu.

VIII. Odpovědnost Poskytovatele

8.1 Soukromý uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za:

(i) kvalitu, obsah a rozsah Obsahu vkládaného na Portál Uživatelem;

(ii) nesprávnost, neúplnost, nepravdivost, nejasnost, zmatečnost, nebo zavádějící charakter Obsahu vkládaném na Portál Uživatelem z důvodů na straně Uživatele.

8.2 Soukromý uživatel bere na vědomí a souhlasí, že odpovědnost podle čl. VIII odst. 8.1 část A těchto VOP nese Uživatel, který Obsah na Portál umístil.

8.3 Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost Portálu způsobenou nefunkčností sítě internet. Poskytovatel má právo omezit nebo zastavit dostupnost Portálu po dobu nezbytně nutnou k údržbě nebo úpravě webových stránek. Při omezení nebo zastavení dostupnosti Portálu na dobu delší než 10 hodin, které bude Poskytovatel v předstihu plánovat, je povinen informovat Soukromého uživatele prostřednictvím elektronické pošty.

8.4 Poskytovatel neodpovídá Soukromému uživateli ani třetím osobám za škodu, která vznikne z důvodu uvedení nesprávných, neúplných a zavádějících údajů a informací Uživatele v rámci Uživatelského účtu, včetně zadání chybné, nesprávné nebo neaktuální e-mailové adresy.

8.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Soukromý uživatel nesmí při využívání Portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál a užívat Portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

8.6 Poskytovatel neodpovídá za to, že se Obsah zadaný Soukromým uživatelem na Portálu objeví v určité době po jeho zadání, v určitém pořadí na stránce nebo v určitém pořadí v rámci výsledků vyhledávání.

IX. Reklamace Služeb a řešení sporů

9.1 Poskytovatel není zadavatelem Obsahu ze strany Uživatelů, a proto je Soukromý uživatel oprávněn u Poskytovatele reklamovat výlučně Služby poskytované ze strany Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do 6 měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak toto právo zanikne.

9.2 Poskytovatel se rovněž zprostí odpovědnosti v případě, že ve splnění povinností Poskytovatele z těchto obchodních podmínek zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, tzv. vyšší moc. Událostí vyšší moci se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí mimo jiné i výpadek v síti nebo nedostupnost Systému Poskytovatele.

9.3 K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího technického a programového vybavení nebo síťového připojení pro přístup či užívání Služeb nezbytné pro řádné fungování Služeb na straně Soukromého uživatele, je Soukromý uživatel povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost spolupráce je omezena na takové technicky dostupné prostředky, které jsou pro Soukromého uživatele co nejméně rušivé. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany Soukromého uživatele není Poskytovatel povinen prokázat, že Služby byly poskytovány bez vad.

9.4 Reklamaci může Soukromý uživatel uplatnit kdykoliv dále popsaným způsobem.

9.5 Reklamace online platby: Pokud při platbě za placené Služby online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů nedojde k zaplacení Služeb z důvodu zamítnutí transakce, Soukromý uživatel kontaktuje příslušnou banku.

9.6 Reklamaci daňových dokladů vystavených Poskytovatelem je Soukromý uživatel povinen uplatnit nejpozději do 7 dnů po doručení takového daňového dokladu, a to prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře Poskytovatele dostupného na Portálu nebo písemnou formou odesláním elektronické zprávy na adresu info@ceskenemovitosti.cz nebo odesláním poštou na adresu České nemovitosti, s.r.o., Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice.

9.7 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.8 Soukromý uživatel může vytknout vadu, která se u poskytovaných Služeb projeví nebo vyskytne za trvání závazku.

9.9 Soukromý uživatel má v případě jím nezaviněného vadného plnění placených Služeb nárok na odstranění vady, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.  

9.10 Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil Soukromému uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Služby a účel, pro který ji Soukromý uživatel požadoval.

9.11 Soukromý uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) Poskytovatel vadu neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Soukromého uživatele,

b) se vada projeví i po odstranění, nebo

c) je vada podstatným porušením smlouvy.

9.12 Toto právo je Soukromý uživatel povinen uplatnit u Poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu od data uveřejnění Obsahu a poskytnutí Služeb, jinak zaniká.

9.13 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Služby bez vady a vadné Služby, která byla Soukromému uživateli poskytnuta, přičemž se zohlední doba, po kterou byla Služba poskytována vadně.

9.14 Poskytovatel zpřístupní Soukromému uživateli na jeho žádost v případě odstoupení od smlouvy podle článku IX. bodu 9.11 část A. těchto VOP veškerý obsah, který je odlišný od jeho osobních údajů, který Soukromý uživatel při užívání Služeb vytvořil nebo uchovával. Poskytovatel tak musí činit bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.

9.15 Reklamaci Služeb poskytnutých ze strany Poskytovatele může Soukromý uživatel uplatnit pomocí elektronického kontaktního formuláře umístěného na Portálu nebo v písemné formě odesláním elektronické zprávy na adresu info@ceskenemovitosti.cz nebo odesláním poštou na adresu České nemovitosti, s.r.o., Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice.

9.16 Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické nebo administrativní náročnosti uplatněné reklamace.  Poskytovatel je povinen o tom, zda má být uplatněna odpovědnost Poskytovatele za vadu rozhodnout nejpozději do 3 kalendářních dnů. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Tato lhůta neběží, je-li vyřízení reklamace znemožněno z důvodů stojících na straně Soukromého uživatele. Není-li reklamace vyřízena včas, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

9.17 O reklamaci Služeb vyhotoví Poskytovatel potvrzení přijetí (reklamační protokol) a následně písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které zašle Soukromému uživateli elektronicky na jím uvedenou e-mailovou adresu.

9.18 Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Soukromému uživateli, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Soukromý uživatel uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým Soukromý uživatel uhradil odměnu, ledaže Soukromý uživatel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

9.19 V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Soukromým uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Soukromý uživatel jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: ard.coi.cz

Formulář pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dostupný online: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Doručování

10.1 Soukromý uživatel a Poskytovatel se dohodli na tom, že veškerá vzájemná právní jednání předpokládaná těmito VOP budou činit elektronicky, a to buď prostřednictvím Portálu nebo e-mailových zpráv. Za e-mailovou zprávu doručenou Poskytovateli se považuje elektronická zpráva doručená na adresu info@ceskenemovitosti.cz. Za e-mailovou zprávu doručenou Soukromému uživateli se považuje elektronická zpráva doručená na e-mailovou adresu, kterou má Soukromý uživatel uvedenu ve svém Uživatelském účtu. Dojde-li ke změně e-mailové doručovací adresy, je dotčená smluvní strana povinna to oznámit straně druhé bez zbytečného odkladu a uvést adresu novou.

XI. Odstoupení od smlouvy o poskytování Služeb

11.1 Soukromý uživatel souhlasem s VOP dává výslovný pokyn k poskytnutí Služeb a / nebo dodání digitálního obsahu před uplynutím zákonné 14 denní lhůty k odstoupení od smlouvy.  Soukromý uživatel tedy ve smyslu § 1837 písm. a) a l) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb a smlouvy o dodání digitálního obsahu ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření.

11.2 Soukromý uživatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb z důvodů vymezených občanským zákoníkem. Pro případ, že Soukromý uživatel od smlouvy v souladu s tímto ustanovením odstoupí, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu všechny platby, které od Soukromého uživatele obdržel (pro vrácení plateb Poskytovatel použije stejný platební prostředek, který použil pro provedení transakce Soukromý uživatel, pokud ten výslovně neurčil jinak). V případě, že Soukromý uživatel před odstoupením od smlouvy o poskytování Služeb částečně Služby využil, je Soukromý uživatel povinen uhradit Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých bezvadných Služeb do okamžiku, kdy odstoupení od smlouvy Poskytovateli doručil.

XII. Ochrana osobních údajů

12.1 Svou informační povinnost vůči Soukromému uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Soukromého uživatele pro účely plnění smlouvy o poskytování Služeb, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele, plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na tomto odkazu: https://www.ceskenemovitosti.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

XIII. Zasílání obchodních sdělení, reklamní sdělení, postup po ukončení smluvního vztahu

13.1 Soukromý uživatel může vyslovit souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Soukromého uživatele a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele a nebo třetích stran na elektronickou adresu Soukromého uživatele. Svou informační povinnost vůči Soukromému uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Soukromého uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na tomto odkazu: https://www.ceskenemovitosti.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

13.2 Soukromý uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci poskytování Služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Soukromého uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

13.3 Poskytovatel se při ukončení smlouvy zdrží používání jakéhokoli Obsahu (kromě osobních údajů), který poskytl nebo vytvořil Soukromý uživatel při používání Služeb, s výjimkou případů, kdy tento obsah

(a) nelze využít mimo rámec Služeb poskytnutých Poskytovatelem;

(b) souvisí pouze s činností Soukromého uživatele při používání Služby;

(c) byl Poskytovatelem sloučen s jinými daty a nemůže být, nebo jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí, oddělen; nebo

(d) vytvořil Soukromý uživatel společně s dalšími osobami a jiní Uživatelé tento obsah mohou i nadále používat.

13.4 Po ukončení smlouvy může Poskytovatel zabránit jakémukoli dalšímu používání Služeb ze strany Soukromého uživatele, zejména tím, že Služby Soukromému uživateli znepřístupní nebo deaktivuje Uživatelský účet.

13.5 Po ukončení smlouvy je Soukromý uživatel povinen zdržet se používání Služeb a jejich poskytování třetím stranám.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Poskytovatel zveřejňuje tyto VOP na Portálu. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie, elektronická verze ve formátu pdf nebo scan těchto VOP, pokud nebude prokázáno jinak.

14.2 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná zveřejněním úplného znění VOP na Portálu. Změna VOP, která dopadá na již uzavřenou smlouvu se Soukromému uživateli oznámí formou e-mailové zprávy a bude mít právní účinky tehdy, nevysloví-li s ní Soukromý uživatel nesouhlas v souladu s následující větou. Pokud Soukromý uživatel se změnami VOP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VOP a je oprávněn vypovědět smlouvu do 14 kalendářních dnů poté, co se o změně VOP dozvěděl, přičemž výpověď nabude účinnosti dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti změny VOP nebo v té samé lhůtě vypovědět smlouvu zrušením Uživatelského účtu s okamžitou účinností. Jako důvod pro změnu VOP se sjednává zejména - vývoj cen, vývoj nákladů, vliv regulace navazujících oblastí, změna cenové politiky, změna tržních podmínek, změna osobních nebo majetkových poměrů Poskytovatele, změna podnikatelského záměru Poskytovatele, rozšíření či zúžení poskytovaných Služeb nebo změna jiných technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Poskytovatele.

14.3 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Soukromým uživatelem, které nejsou blíže upraveny v těchto VOP, se řídí obecně závazným právním řádem České republiky.

14.4 Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování Služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

14.5 Poskytovatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti podle těchto VOP na třetí osobu nebude-li to vést ke zhoršení postavení Soukromého uživatele. Soukromý uživatel není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti podle těchto VOP bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

14.6 Smlouva uzavřená se Soukromým uživatelem je archivována v elektronické podobě u Poskytovatele, ale není Soukromému uživateli přístupná.

14.7 Poskytovatel a Soukromý uživatel se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se těchto VOP budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České republiky.

14.8 Jednotlivé ustanovení těchto VOP jsou vymahatelné nezávisle na sobě a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoli z nich, nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení VOP s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto VOP zřejmé, že dané ustanovení VOP nemůže být oddělené od ostatních souvisejících ustanovení VOP.

14.9 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2023.

 

Část B. VOP pro podnikatele

I. Definice pojmů

Následující pojmy a zkratky označené s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v definicích:

Poskytovatel“ společnost České nemovitosti, s.r.o., se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO: 609 31 485, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 5811. Společnost České nemovitosti, s.r.o. je provozovatelem Portálu;

Portál“ představuje webový portál Poskytovatele dostupný na www.ceskenemovitosti.cz;

Systém Poskytovatele“ představuje internetový systém Poskytovatele umístěný na Portálu umožňující Uživatelům využívat Služby;

Uživatel“ je Soukromý uživatel nebo Subjekt užívající Portál;

Soukromý uživatel“ je fyzická osoba spotřebitel užívající Portál starší 18 let, která je plně svéprávná;

Spotřebitel“ je každý Uživatel, který využívá Služby za jiným účelem, než je podnikání;

Subjekt“ je podnikatel právnická osoba nebo podnikatel fyzická osoba, podnikající na území České republiky užívající Portál. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

Registrovaný uživatel“ je Uživatel, který úspěšně dokončí registraci na Portálu;

Uživatelský účet“ představuje uživatelské rozhraní Registrovaného uživatele na Portálu, jehož pomocí může využívat Služby;

Služby“ představují veškeré plnění poskytované Poskytovatelem Uživatelům prostřednictvím Portálu (např. produkty, užívání aplikací dostupných na Portálu, Inzerci na Portálu, komunikaci s dalšími Uživateli Portálu a reklamní služby);

„Inzerce“ představuje Službu ve formě zveřejnění nabídky nebo poptávky po koupi, prodeji, pronájmu, podnájmu, výměně nebo dražbě Nemovitosti a/nebo nabídky nebo poptávky po dalších službách a movitých věcech poskytovaných Uživateli, které Portál umožňuje nabízet nebo poptávat;

Nemovitost“ je pozemek, stavba, bytová jednotka, nebytový prostor, prostor sloužící podnikání, nebo členský podíl v družstvu;

Obsah“ je jakýkoliv obsah, který Uživatel umístí na Portál, zejména obsah ve formě videa, fotografie, obrázku nebo textu, ale také obsah jednotlivých nabídek a poptávek zadaných v rámci Inzerce;

VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele pro užívání Služeb Portálu;

Odměna“ Odměnou se rozumí úplata náležející Poskytovateli za poskytnutí placených Služeb; výše Odměny bude stanovena dle těchto VOP / ceníku zveřejněného na Portálu / dohody.  K úplatě za placené Služby bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění, ceník již obsahuje ceny včetně DPH;

Magazín“ je služba na Portálu, kde se nachází články, videa a další tematicky uspořádané informace, která je dostupná na Portálu a přístupná pro Uživatele;

Digitální služba“ je služba, která umožňuje Uživateli vytvářet, zpracovávat nebo uchovávat data v digitální podobě nebo k nim mít přístup, nebo služba, která umožňuje sdílení dat v digitální podobě nahraných nebo vytvořených Uživatelem či jinými Uživateli této služby nebo jakoukoli jinou interakci s těmito daty;

Digitální obsah“ Digitálním obsahem se rozumí data, která jsou vytvořena a poskytována v digitální podobě.

II. Úvodní a obecná ustanovení

2.1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Subjektu, která vznikají při užívání Služeb Poskytovatele a jsou ne­díl­nou sou­čás­tí smlou­vy o poskytování Služeb na Por­tá­lu uza­vře­né mezi Poskytovatelem a Subjektem.

2.2 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat samostatně ve smlouvě o poskytování Služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování Služeb mají přednost před ustanoveními VOP.

2.3 Poskytovatel neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost údajů a informací obsažených v Obsahu zadaném ze strany Uživatelů a zveřejněných Poskytovatelem.

2.4 Subjekt souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při užívání Služeb Poskytovatele.

2.5 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Subjektem a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Subjektem lze uzavřít v českém jazyce.

2.6 Veškerá Inzerce umístěná na Portálu je informativního charakteru a Subjekt není povinen akceptovat ofertu zveřejněnou v rámci Inzerce a uzavřít tak příslušnou smlouvu k předmětu Inzerce.

2.7 Poskytovatel poskytuje bezúplatné Služby a placené Služby. Subjekt bude o ceně Služby a výši Odměny Poskytovatele informován na Portálu před objednáním konkrétní Služby ze strany Subjektu. Placené Služby v souladu s těmito VOP jsou poskytovány na základě objednávky Subjektu a úhrady faktury vystavené Poskytovatelem. Veškeré placené Služby jsou aktivní až po zaplacení, tj. připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele, s výjimkou Služeb využívajících importní / exportní rozhraní Poskytovatele. Podmínky Služeb využívajících importní / exportní rozhraní Poskytovatele budou upraveny v rámci samostatné smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Subjektem. V případě rozporu této smlouvy a VOP mají přednost ustanovení smlouvy.

2.8 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Subjektem vzniká doručením přijetí objednávky Služeb (akceptací, jež je Poskytovatelem zasláno Subjektu elektronickou poštou) a/nebo založením Uživatelského účtu. Poskytovatel je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu. Ve smyslu tohoto odstavce se tedy neuplatní ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.9 Minimální technické požadavky, které musí být splněny, aby Subjekt mohl užívat Portál a Služby jsou dostupné na Portálu na tomto odkazu: https://www.ceskenemovitosti.cz/systemove-pozadavky 

III. Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace Subjektu provedené na Portálu může Subjekt přistupovat do svého Uživatelského účtu.

3.2 Při registraci je Uživatel povinen zvolit, zda se registruje jako spotřebitel (Soukromý uživatel) nebo osoba podnikající (Subjekt).

3.3 Při registraci na Portálu a při využívání Služeb Poskytovatele je Subjekt povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Subjekt je v rámci registrace povinen zadat IČO společnosti, které je zaměstnancem nebo statutárním orgánem, nebo své IČO v případě, kdy provádí registraci jako osoba samostatně výdělečně činná. Pokud Uživatel využije Služby pro jiné než soukromé účely, aniž by se v rámci procesu registrace registroval jako osoba podnikající (Subjekt), jedná se o porušení podmínek užívání Portálu. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Subjekt při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Subjektem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.4 Před dokončením registrace je Subjekt povinen seznámit se s VOP. Udělení souhlasu se zněním VOP je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání Služeb. Souhlas s VOP Subjekt vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři. Souhlasem s VOP Subjekt VOP akceptuje a zavazuje se je dodržovat.

3.5 Oznámení o úspěšné registraci na Portálu bude Subjektu oznámeno ve formě e-mailové zprávy. Poskytovatel nezaručuje a neodpovídá za doručení e-mailové zprávy. Server, na kterém se e-mailová schránka Subjektu nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

3.6 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Subjekt je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Subjektu.

3.7 Subjekt není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.8 Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Subjekt svůj Uživatelský účet déle než 5 (pět) let nevyužívá (nepřihlásí se ke svému Uživatelskému účtu), v případě, že Subjekt vypoví smlouvu s Poskytovatelem či v případě, kdy Subjekt poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo ze zákona.

3.9 Subjekt bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.10 Okamžikem dokončení registrace je založen smluvní vztah mezi Subjektem a Poskytovatelem, který se řídí těmito VOP. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby a/nebo vzniku smluvního vztahu na základě dílčích objednávek Subjektu.

IV. Licence

4.1 Zveřejněním Obsahu na Portálu Subjekt uděluje Poskytovateli bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému Obsahu na celou dobu trvání autorských majetkových práv k Obsahu pro účely propagace Služeb a Portálu, zejm. pro použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností Poskytovatele, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl). Subjekt prohlašuje, že je výhradním držitelem veškerých práv ke vloženému Obsahu a nese za něj plnou odpovědnost. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových autorských práv k Obsahu.

4.2 Poskytovatel je oprávněn poskytnout licenci zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak ve formě podlicence, tak tato práva ve prospěch třetí osoby postoupit, a to vše bez jakéhokoliv omezení, úplatně i bezúplatně.

4.3 Pokud Obsah zachycuje podobu Subjektu a/nebo podobu třetích osob, Subjekt uděluje Poskytovateli výslovný souhlas s rozšiřováním jeho podoby v rámci výše uvedené licence a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.

4.4 Subjekt vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout oprávnění k Obsahu vkládanému na Portál dle těchto VOP, a že poskytnutím takového oprávnění Subjektem ani jeho využitím ze strany Poskytovatele nedojde k porušení jakýchkoli, zejména autorských či osobnostních, práv třetích osob. Subjekt se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči Poskytovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Subjektem.

4.5 Poskytovatel není povinen předmět licence jakkoli užívat.

4.6 Subjekt uděluje Poskytovateli souhlas s uvedením vodoznaku ve formě loga České nemovitosti do videa, fotografií a obrázků přikládaných k inzerátu vloženého Subjektem na Portál.

V. Užívání Služeb

5.1 Pro užívání Služeb je nezbytné provedení registrace Subjektu. I v případě, že kterákoli Služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání Služby těmito VOP. Subjekt je i v takovém případě povinen se s těmito VOP seznámit a vyslovuje s těmito VOP souhlas zahájením užívání Služeb. Pokud Subjekt s těmito VOP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

5.2 Smlouva mezi Subjektem a Poskytovatelem je uzavírána za pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku a její obsah je zachycen v VOP, ceníku placených Služeb, registračním formuláři, popřípadě objednávce Subjektu placených/bezúplatných Služeb a potvrzení o uzavřené smlouvě zaslané Poskytovatelem Subjektu před poskytováním Služeb.

5.3 Smluvní vztah mezi Subjektem a Poskytovatelem založený registrací Subjektu se uzavírá na dobu neurčitou a je možné ho vypovědět za podmínek stanovených těmito VOP. Dílčí smlouvy o poskytování Služeb uzavřené na základě jednotlivých dílčích objednávek Subjektu se uzavírají na dobu určitou, a to na dobu specifikovanou v objednávce.

5.4 Poskytovatel poskytuje prostřednictvím Portálu placené a/nebo bezúplatné Služby. Poskytovateli vzni­ká vůči Subjektu nárok na Odměnu za placené Služby v sou­la­du s ceníkem Služeb uveřejněném na Portálu a v souladu s těmito VOP.

5.5 Odměna Poskytovatele za Služby je stanovena v závislosti na délce období užívání placených Služeb. Konečná Odměna za placené Služby včetně všech daní a poplatků je uvedena na Portálu a Subjekt je s ní seznámen před uzavřením dílčí smlouvy o poskytování Služeb. Odměna je paušální a hradí se nezávisle na tom, zda placenou Službu Subjekt skutečně využívá. Před vypršením období, pro které byla provedena úhrada Odměny za placenou Službu, bude na tuto skutečnost Subjekt upozorněn. Pro prodloužení poskytování placených Služeb je nutné provést další jednorázovou platbu.

5.6 Poskytovatel je oprávněn jednostranně stanovit případně zvýšit cenu za poskytování Služeb. V případě, že dojde ze strany Poskytovatele ke změně bezúplatného poskytování Služeb na placené poskytování Služeb, je Subjekt povinen uhradit Poskytovatelem stanovenou cenu za Služby, případně přestat využívat Služby. Změny cen budou Subjektu oznámeny nejméně s měsíčním časovým předstihem tak, aby Subjekt mohl v uvedené lhůtě smlouvu vypovědět s účinností dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti změny cen. Subjekt je oprávněn vypovědět smlouvu též zrušením Uživatelského účtu s okamžitou účinností. Pokud Subjekt nedoručí Poskytovateli sdělení o výpovědi smlouvy nejpozději 15. den předcházející účinnosti změny ceny nebo nezruší Uživatelský účet, má se za to, že smlouva trvá dále a Subjekt a Poskytovatel se dohodli na nové výši ceny. Poskytovatel je v případě, že Subjekt neuhradí cenu za Služby, oprávněn zastavit poskytování Služeb a smazat Subjektem zadaný obsah z Portálu.

5.7 Subjekt je povinen uhradit Odměnu Poskytovatele za placené Služby ještě před zveřejněním Obsahu zadaného Subjektem na Portálu v souladu s pokyny umístěnými na Portálu. Neuhradí-li Subjekt Odměnu Poskytovateli řádně a včas, není Poskytovatel povinen poskytnout Služby. K úplatě za placené Služby bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

5.8 Bezplatné Služby jsou poskytovány ode dne úspěšné registrace Subjektu. K zahájení poskytování placených Služeb dojde bezprostředně po úhradě Odměny za užívání placených Služeb, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

5.9 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zveřejnění Inzerce nebo jiného Obsahu na Portálu. Daňový doklad zašle Poskytovatel v elektronické podobě na elektronickou adresu Subjektu a bude též dostupný v Uživatelském účtu.

5.10 Poskytovatel po úhradě Odměny za užívání placených Služeb a v případě bezúplatných Služeb po zadání Obsahu Subjektem na Portál, potvrdí úspěšné zadání Obsahu na Portál elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Subjektu uvedenou v Uživatelském účtu.

5.11 Subjekt, který uzavřel smlouvu s jiným Uživatelem je u konkrétního Uživatele oprávněn vložit sub­jek­tiv­ní hodnocení Uživatele ve vztahu k uzavřené smlouvě.

5.12 Subjekt bere na vědomí, že obsah uveřejněný na Portálu v sekci Magazín nelze považovat za zavazující obsah nebo doporučení. Poskytovatel nenese odpovědnost za úplnost nebo pravdivost informací tam zveřejněných.

5.13 Subjekt bere na vědomí, že ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti se řídí částí B. těchto VOP.

5.14 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakýkoliv Obsah vkládaný na Portál Subjektem či jakýkoliv Obsah vkládaný na Portál Subjektem smazat, a to i při pouhém podezření na závadnost a/nebo protiprávnost obsahu, zejména však, pokud:

(a) je v rozporu s právním řádem České republiky,

(b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek,

(c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům Poskytovatele,

(d) po­ru­šu­je prá­va du­šev­ní­ho vlast­nic­tví ji­ných osob (au­tor­ská prá­va, prá­v s au­tor­ským prá­vem sou­vi­se­jí­cí, prá­va prů­mys­lo­vé­ho vlast­nic­tví apod.),

(e)  v případech, kdy Subjekt bude neoprávněně využívat Služby určené pro Soukromé uživatele,

(f) má jinou vadu, pro kterou nemůže být zveřejněn.

VI. Inzerce

6.1 Inzerce umožňuje Subjektům vkládat na Portál textové, obrazové a audiovizuální informace ve formě poptávek či nabídek, tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

6.2 Zadávání inzerátu provádí Subjekt buď prostřednictvím formuláře přímo na Portálu podle následujícího bodu VOP, nebo hromadným importem / exportem dat na Portál. V případě hromadného importu / exportu dat na Portál budou konkrétní podmínky pro tento import / export dat sjednány mezi Poskytovatelem a Subjektem v rámci samostatné smlouvy.

6.3 Subjekt v rámci zadávání Inzerce zadává popis a dokumentaci předmětu Inzerce pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře na Portálu, v němž je po­vi­nen uvést všechny údaje, které jsou v rámci zadávání Inzerce označené jako povinné. Subjekt se zavazuje zveřejňovat v rámci Inzerce pouze pravdivé a úplné údaje. Dále se zavazuje aktualizovat takto vložený Obsah v případě, že dojde ke změně jeho stavu a/nebo údajů  v něm uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Subjekt.

6.4 Pro vkládání inzerátů na Portál může Subjekt využívat automatické importní / exportní rozhraní. Toto importní / exportní rozhraní lze využít pro vkládání inzerátů z podporovaných realitních softwarů nebo z vlastních aplikací Subjektu. Využití tohoto rozhraní je doplňkovou službou dostupnou po dohodě s Poskytovatelem.

6.5 Poskytovatel zveřejní Inzerci Subjektu po dobu určenou Subjektem v Uživatelském účtu, nejdéle však na dobu 12 měsíců, pokud není v rámci konkrétní Služby uvedeno jinak. Subjekt je oprávněn zveřejněnou Inzerci změnit nebo odstranit v Uživatelském účtu, s tím, že v případě odstranění Inzerce po uhrazení Odměny, nemá Subjekt nárok na vrácení Odměny.

6.6 Poskytovatel není povinen archivovat neaktuální Inzerci na Portálu.

6.7 Inzerce zveřejňovaná Subjektem na Portálu je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Portálu, jakož i jiných určených internetových serverů Poskytovatele či jeho smluvních partnerů.

VII. Práva a povinnosti Subjektu

7.1 Subjekt bere na vědomí a souhlasí, že okamžikem registrace na Portálu:

(i) vstupuje do smluvního vztahu s Poskytovatelem, ze kterého vyplývají vzájemná práva a povinnosti,

(ii) vyjadřuje souhlas s těmito VOP, které se zavazuje dodržovat.

7.2 Subjekt je povinen:

(i) zaregistrovat se přes internetový formulář na Portálu, pokud má zájem využívat Služeb Poskytovatele, které tuto registraci vyžadují;

(ii) při registraci na Portálu a při vyplňování údajů v rámci užívání Služeb na Portálu uvádět správné, přesné, pravdivé a úplné údaje;

(iii) uhradit Poskytovateli za poskytnuté placené Služby Odměnu;

(iv) zveřejňovat na Portálu Obsah související s předmětem Inzerce pouze za předpokladu, že je oprávněnou osobou s předmětem Inzerce nakládat;

(v) být držitelem licence k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které vkládá na Portál. Pokud Subjekt není držitelem příslušné licence, je povinen zajistit souhlas autora se zpracováním;

(vi) nevkládat do inzertního textu reklamní odkazy na jiné inzeráty, obchodní sdělení, URL adresy vedoucí na jiné servery či jiné informace nesouvisející s povahou inzerátu.

7.3 V případě, že bude z důvodu porušení jakékoli povinnosti stanovené těmito VOP a právním řádem České republiky ze strany Subjektu vymáháno po Poskytovateli jakékoliv plnění třetí stranou, má Poskytovatel nárok následně vymáhat po Subjektu náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Subjekt se dále zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči Poskytovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Subjektem.

7.4 Poskytovatel se zavazuje (a) poskytnout registrovanému Subjektu přístup k Uživatelskému účtu na Portálu, (b) za podmínek sjednaných v rámci smluvního vztahu poskytovat Služby.

7.5 Poskytovatel po obdržení objednávky toto obdržení Subjektu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Subjektu uvedenou v Uživatelském účtu.

7.6 Přehled Subjektem vloženého Obsahu v rámci užívání Služeb, včetně jejich jednoznačné identifikace, je Subjektu dostupný po přihlášení do Uživatelského účtu. Registrovaný Subjekt může nabídku a/nebo poptávku Nemovitosti a/nebo jiný Obsah prostřednictvím Portálu upravit nebo zrušit.

7.7 Pokud byla smlouva o poskytování Služeb uzavřena na dobu určitou, nelze smlouvu nebo jednotlivou Službu před uplynutím doby trvání vypovědět. V takovém případě je třeba počkat, dokud tato doba určitá neuplyne. Smluvní strany se mohou ve Smlouvě dohodnout i jinak.

7.8 Pokud byla smlouva o poskytování Služeb uzavřena na dobu neurčitou, Poskytovatel i Subjekt jsou oprávněni smlouvu o poskytování Služeb na Portálu vypovědět i bez udání důvodů. V takovém případě smlouva zaniká uplynutím 30 kalendářních dnů od doručení výpovědi, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Poskytovatel a Subjekt jsou povinni i po ukončení smluvního vztahu vypořádat vzájemné pohledávky. Subjekt v případě výpovědi smlouvy o poskytování Služeb nemá nárok na vrácení uhrazené Odměny. Subjekt je oprávněn ukončit smlouvu o poskytování Služeb též zrušením Uživatelského účtu, Subjekt vyjadřuje zrušením Uživatelského účtu souhlas s tím, že může okamžitě přijít o přístup ke Službám a funkcím Portálu bez náhrady, přičemž nemá nárok na vrácení odpovídající části uhrazené Odměny za nevyužité Služby a je povinen vypořádat veškeré závazky vůči Poskytovateli do 14 dnů od ukončení smlouvy o poskytování Služeb.

VIII. Odstoupení

8.1 Smlouvu je možné ukončit také písemným odstoupením, ale pouze z níže uvedených důvodů.

8.2 Subjekt je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy ze strany Poskytovatele.

8.3 Poskytovatel může odstoupit od smlouvy, pokud:

(a) Subjekt uhradí 2 po sobě jdoucí vyúčtování až po splatnosti a byl na tuto skutečnost upozorněn;

(b) Subjekt neuhradí včas a řádně Odměnu za Služby, a to ani po uplynutí náhradní lhůty poskytnuté Poskytovatelem;

(c) se Subjektem bylo zahájeno insolvenční řízení;

(d) na straně Poskytovatele nastanou technické důvody, které znemožní plnit předmět smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů a smluvní strany se nedohodnou jinak;

(e) dojde k podstatnému porušení smlouvy ze strany Subjektu.

IX. Odpovědnost Poskytovatele

9.1 Subjekt bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za:

(i) kvalitu, obsah a rozsah Obsahu vkládaného na Portál Uživatelem;

(ii) nesprávnost, neúplnost, nepravdivost, nejasnost, zmatečnost, nebo zavádějící charakter Obsahu vkládaném na Portál Uživatelem z důvodů na straně Uživatele.

9.2 Subjekt bere na vědomí a souhlasí, že odpovědnost podle čl. IX odst. 9.1 část B těchto VOP nese Uživatel, který Obsah na Portál umístil.

9.3 Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost Portálu způsobenou nefunkčností sítě internet. Poskytovatel má právo omezit nebo zastavit dostupnost Portálu po dobu nezbytně nutnou k údržbě nebo úpravě webových stránek. Při omezení nebo zastavení dostupnosti Portálu na dobu delší než 10 hodin, které bude Poskytovatel v předstihu plánovat, je povinen informovat Subjekt prostřednictvím elektronické pošty.

9.4 Poskytovatel neodpovídá Subjektu ani třetím osobám za škodu, která vznikne z důvodu uvedení nesprávných, neúplných a zavádějících údajů a informací Uživatele v rámci Uživatelského účtu, včetně zadání chybné, nesprávné nebo neaktuální e-mailové adresy.

9.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Subjekt nesmí při využívání Portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál a užívat Portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9.6 Poskytovatel neodpovídá za to, že se Obsah zadaný Subjektem na Portálu objeví v určité době po jeho zadání, v určitém pořadí na stránce nebo v určitém pořadí v rámci výsledků vyhledávání.

X. Reklamace placených Služeb

10.1 Poskytovatel není zadavatelem Obsahu ze strany Uživatelů, a proto je Subjekt oprávněn u Poskytovatele reklamovat výlučně Služby poskytované ze strany Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do 6 měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak toto právo zanikne.

10.2 Poskytovatel se rovněž zprostí odpovědnosti v případě, že ve splnění povinností Poskytovatele z těchto obchodních podmínek zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, tzv. vyšší moc. Událostí vyšší moci se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí mimo jiné i výpadek v síti nebo nedostupnost Systému Poskytovatele.

10.3 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

10.4 Subjekt má v případě jím nezaviněného vadného plnění placených Služeb nárok na zveřejnění bezchybného náhradního plnění nebo na slevu z ceny Služeb, ale pouze v takovém rozsahu, ve kterém byl poškozen účel Inzerce nebo jiného Obsahu.

10.5 Toto právo je Subjekt povinen uplatnit u Poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu od data uveřejnění Obsahu, jinak zaniká.

XI. Doručování

11.1 Subjekt a Poskytovatel se dohodli na tom, že veškerá vzájemná právní jednání předpokládaná těmito VOP budou činit elektronicky, a to buď prostřednictvím Portálu nebo e-mailových zpráv. Za e-mailovou zprávu doručenou Poskytovateli se považuje elektronická zpráva doručená na adresu info@ceskenemovitosti.cz. Za e-mailovou zprávu doručenou Subjektu se považuje elektronická zpráva doručená na e-mailovou adresu, kterou má Subjekt uvedenu ve svém Uživatelském účtu. Dojde-li ke změně e-mailové doručovací adresy, je dotčená smluvní strana povinna to oznámit straně druhé bez zbytečného odkladu a uvést adresu novou.

XII. Ochrana osobních údajů

12.1 Svou informační povinnost vůči Subjektu fyzické osobě ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Subjektu pro účely plnění smlouvy o poskytování Služeb, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele, plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na tomto odkazu: https://www.ceskenemovitosti.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

12.2 Subjekt tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci poskytování Služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Subjektu v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Subjektu se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

XIII. Zasílání obchodních sdělení

13.1 Subjekt může vyslovit souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Subjektu a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Subjektu. Svou informační povinnost vůči Subjektu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Subjektu fyzické osoby pro účely zasílání obchodních sdělení plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na tomto odkazu: https://www.ceskenemovitosti.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Poskytovatel zveřejňuje tyto VOP na Portálu. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie, elektronická verze ve formátu pdf nebo scan těchto VOP, pokud nebude prokázáno jinak.

14.2 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná zveřejněním úplného znění VOP na Portálu. Změna VOP, která dopadá na již uzavřenou smlouvu se Subjektu oznámí formou e-mailové zprávy a bude mít právní účinky i tehdy, nevysloví-li  s ní Subjekt nesouhlas formou výpovědi v souladu s následující větou. Pokud Subjekt se změnami VOP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VOP a je oprávněn vypovědět smlouvu do 14 kalendářních dnů poté, co se o změně VOP dozvěděl, přičemž výpověď nabude účinnosti dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti změny VOP nebo v té samé lhůtě vypovědět smlouvu zrušením Uživatelského účtu s okamžitou účinností. Jako důvod pro změnu VOP se sjednává zejména - vývoj cen, vývoj nákladů, vliv regulace navazujících oblastí, změna cenové politiky, změna tržních podmínek, změna osobních nebo majetkových poměrů Poskytovatele, změna podnikatelského záměru Poskytovatele, rozšíření či zúžení poskytovaných Služeb nebo změna jiných technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Poskytovatele.

14.3 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Subjektem, které nejsou blíže upraveny v těchto VOP, se řídí obecně závazným právním řádem České republiky.

14.4 Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování Služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.5 Poskytovatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti podle těchto VOP na třetí osobu. Subjekt není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti podle těchto VOP bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

14.6 Poskytovatel a Subjekt se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se těchto VOP budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České republiky.

14.7 Jednotlivé ustanovení těchto VOP jsou vymahatelné nezávisle na sobě a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoli z nich, nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení VOP s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto VOP zřejmé, že dané ustanovení VOP nemůže být oddělené od ostatních souvisejících ustanovení VOP.

14.8 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2023.

Pomůžete nám s webem?

Abychom mohli náš web vylepšovat, používáme soubory cookie. Jsou to drobné textové informace, které jsou nám nápomocné při vyhodnocování a vylepšování webu, zapamatování nastavení a sledování preference uživatelů nebo cílení relevantní reklamy.
Povolit pouze nezbytné
Povolit vše